还有多少个十年 / Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên / Còn có bao nhiêu lần mười năm – Trương Trí Lâm – 2 days 1 night OST

那些年我们曾朝夕相向

nàxiē nián wǒmen céng zhāoxì xiāngxiàng

Na ta niên ngã môn tằng triều tịch tương hướng

Những năm ấy chúng ta sáng tối cùng tiến bước

.

一起玩笑一起惆怅

yīqǐ wánxiào yīqǐ chóuchàng

Nhất khởi ngoạn tiếu nhất khởi trù trướng

Vui buồn bên nhau

.

这些年我们也有过彷徨

zhèxiē nián wǒmen yěyǒuguò fǎnghuáng

Giá ta niên ngã môn dã hữu quá bàng hoàng

Những năm ấy chúng ta cũng đã từng ngần ngại

.

为了生活也为了理想

wèile shēnghuó yě wèile lǐxiǎng

Vị liễu sinh hoạt dã vị liễu lý tưởng

Vì cuộc sống và cũng vì lý tưởng

.

一转念却已过了十年

yī zhuàn niàn què yǐguòle shí nián

Nhất chuyển niệm khước dĩ quá liễu thập niên

Chợt nhìn lại mười năm đã trôi qua

.

那些孤独只能与你讲

nàxiē gūdú zhǐ néng yǔ nǐ jiǎng

Na ta cô độc chỉ năng dữ nhĩ giảng

Sự cô đơn ấy ta chỉ có thể bày tỏ cùng em

.

有过些成功我们一起分享

yǒuguò xiē chénggōng wǒmen yīqǐ fēnxiǎng

Hữu quá ta thành công ngã môn nhất khởi phân hưởng

Chúng ta cũng từng có lúc chia sẻ thành công

.

期待下个精彩的开场

qídài xià gè jīngcǎi de kāichǎng

Kỳ đãi hạ cá tinh thải đích khai trường

Rồi lại chờ đợi điều tuyệt vời khác xuất hiện

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能勇敢做热血青年

néng yǒnggǎn zuò rèxuè qīngnián

Năng dũng cảm tố nhiệt huyết thanh niên

Để có thể dũng cảm thực hiện nhiệt huyết tuổi trẻ

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能坚持当初的信念

néng jiānchí dāngchū de xìnniàn

Năng kiên trì đương sơ đích tín niệm

Để có thể kiên trì với niềm tin thủa ban đầu

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能不忘怀回忆点点

néng bù wànghuái huíyì diǎndiǎn

Năng bất vong hoài hồi ức điểm điểm

Để có thể không dần dần quên đi hồi ức

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能记起青春的容颜

néng jì qǐ qīngchūn de róngyán

Năng ký khởi thanh xuân đích dung nhan

Để có thể nhớ lại dáng vẻ tuổi thanh xuân

.

一转眼又度过了十年

yī zhuàn yǎn yòu dùguòle shí nián

Nhất chuyển nhãn hựu độ quá liễu thập niên

Chớp mắt lại mười năm nữa đã trôi qua

.

我们依然淋漓酣畅

wǒmen yīrán línlí hānchàng

Ngã môn y nhiên lâm ly hàm sướng

Chúng ta vẫn thoải mái bên nhau như trước

.

多少人过客般你来我往

duōshǎo rén guòkè bān nǐ lái wǒ wǎng

Đa thiếu nhân quá khách ban nhĩ lai ngã vãng

Bao nhiêu người qua lại, kẻ đến người đi

.

总有些人他实属难忘

zǒng yǒuxiē rén tā shí shǔ nánwàng

Tổng hữu ta nhân tha thực chúc nan vong

Nhưng thực sự tất cả có được mấy người ta không quên

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能勇敢做热血青年

néng yǒnggǎn zuò rèxuè qīngnián

Năng dũng cảm tố nhiệt huyết thanh niên

Để có thể dũng cảm thực hiện nhiệt huyết tuổi trẻ

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能坚持当初的信念

néng jiānchí dāngchū de xìnniàn

Năng kiên trì đương sơ đích tín niệm

Để có thể kiên trì với niềm tin thủa ban đầu

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能不忘怀回忆点点

néng bù wànghuái huíyì diǎndiǎn

Năng bất vong hoài hồi ức điểm điểm

Để có thể không dần dần quên đi hồi ức

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能记起青春的容颜

néng jì qǐ qīngchūn de róngyán

Năng ký khởi thanh xuân đích dung nhan

Để có thể nhớ lại dáng vẻ tuổi thanh xuân

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能勇敢做热血青年

néng yǒnggǎn zuò rèxuè qīngnián

Năng dũng cảm tố nhiệt huyết thanh niên

Để có thể dũng cảm thực hiện nhiệt huyết tuổi trẻ

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能坚持当初的信念

néng jiānchí dāngchū de xìnniàn

Năng kiên trì đương sơ đích tín niệm

Để có thể kiên trì với niềm tin thủa ban đầu

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能不忘怀回忆点点

néng bù wànghuái huíyì diǎndiǎn

Năng bất vong hoài hồi ức điểm điểm

Để có thể không dần dần quên đi hồi ức

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能记起青春的容颜

néng jì qǐ qīngchūn de róngyán

Năng ký khởi thanh xuân đích dung nhan

Để có thể nhớ lại dáng vẻ tuổi thanh xuân

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能勇敢做热血青年

néng yǒnggǎn zuò rèxuè qīngnián

Năng dũng cảm tố nhiệt huyết thanh niên

Để có thể dũng cảm thực hiện nhiệt huyết tuổi trẻ

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能坚持当初的信念

néng jiānchí dāngchū de xìnniàn

Năng kiên trì đương sơ đích tín niệm

Để có thể kiên trì với niềm tin thủa ban đầu

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能不忘怀回忆点点

néng bù wànghuái huíyì diǎndiǎn

Năng bất vong hoài hồi ức điểm điểm

Để có thể không dần dần quên đi hồi ức

.

还有多少个十年

hái yǒu duōshǎo gè shí nián

Hoàn hữu đa thiếu cá thập niên

Còn có bao nhiêu lần mười năm

.

能记起青春的容颜

néng jì qǐ qīngchūn de róngyán

Năng ký khởi thanh xuân đích dung nhan

Để có thể nhớ lại dáng vẻ tuổi thanh xuân

.

多少年总希望随心所向

duō shào nián zǒng xīwàng suíxīn suǒ xiàng

Đa thiếu niên tổng hy vọng tùy tâm sở hướng

Bao nhiêu năm ấy vẫn luôn mong có thể tùy ý làm theo ý mình

.

不谈工作也不谈理想

bù tán gōngzuò yě bù tán lǐxiǎng

Bất đàm công tác dã bất đàm lý tưởng

Không nói chuyện công việc cũng không nói chuyện lý tưởng

.

这样的旅程也不用太长

zhèyàng de lǚchéng yě bùyòng tài zhǎng

Giá dạng đích du trình dã bất dụng thái trường

Chuyến đi ấy không cần phải quá dài

.

哪怕就只有两天一夜

nǎpà jiù zhǐyǒu liǎng tiān yīyè

Na phạ tựu chỉ hữu lưỡng thiên nhất dạ

Thậm chí chỉ cần hai ngày một đêm thôi

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: