執迷不悔 / Chấp mê bất hối – Vương Phi

這一次我執著面對

Zhè yīcì wǒ zhí zhuó miàn duì

Giá nhất thứ ngã chấp trước diện đối

Lần này ta sẽ cố chấp đối mặt

.

任性地沉醉

rènxìng dì chénzuì

Nhiệm tính địa trầm túy

Cứ say mê chìm đắm theo ý ta

.

我並不在乎 這是錯還是對

wǒ bìng bùzàihū zhè shì cuò háishì duì

Ngã tính bất tại hồ giá thị thác hoàn thị đối

Ta không quan tâm như thế là đúng hay sai

.

就算是深陷 我不顧一切

jiùsuàn shì shēn xiàn wǒ bùgù yīqiè

Tựu toán thị thâm hãm ngã bất cố nhất thiết

Cho dù đó là vực sâu, ta cũng sẽ không bao giờ ngoảnh lại

.

就算是執迷 我也執迷不悔

jiùsuàn shì zhí mí wǒ yě zhí mí bù huǐ

Tựu toán thị chấp mê ngã dã chấp mê bất hối

Cho dù đó là mê muội, ta cũng là mê muội mà không hối hận

.

別說我應該放棄 應該睜開眼

bié shuō wǒ yīnggāi fàngqì yīnggāi zhēng kāi yǎn

Biệt thuyết ngã ưng cai phóng khí ưng cai tranh khai nhãn

Đừng khuyên ta nên chia tay hay nên tỉnh ngộ đi

.

我用我的心 去看去感覺

wǒ yòng wǒ de xīn qù kàn qù gǎnjué

Ngã dụng ngã đích tâm khứ khán khứ cảm giác

Ta dùng trái tim ta để cảm nhận những cảm xúc này

.

你並不是我 又怎能了解

nǐ bìng bùshì wǒ yòu zěn néng liǎojiě

Nhĩ tính bất thị ngã hựu chẩm năng liễu giải

Ngươi cũng không phải là ta thì làm sao có thể hiểu rõ được

.

就算是執迷 讓我執迷不悔

jiùsuàn shì zhí mí ràng wǒzhí mí bù huǐ

Tựu toán thị chấp mệ nhượng ngã chấp mê bất hối

Cho dù đó là mê muội, cũng cứ mặc ta mê muội mà không hối hận

.

我不是你們想的如此完美

wǒ bùshì nǐmen xiǎng de rúcǐ wánměi

Ngã bất thị nhĩ môn tưởng đích như thử hoàn mỹ

Ta không phải là người hoàn mỹ như mọi người vẫn nghĩ

.

我承認有時也會辨不清真偽

wǒ chéngrèn yǒu shí yě huì biàn bù qīng zhēn wěi

Ngã thừa nhận hữu thời dã hội biện bất thanh chân ngụy

Ta thừa nhận rằng có lúc ta cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả

.

並非我不願意走出迷堆

bìngfēi wǒ bù yuànyì zǒuchū mí duī

Tính phi ngã bất nguyện ý tẩu xuất mê đôi

Cũng không phải ta không muốn thoát khỏi sự say mê này

.

只是這一次 這次是自己而不是誰

zhǐshì zhè yīcì zhècì shì zìjǐ ér bùshì shuí

Chỉ thị giá nhất thứ giá thứ thị tự kỷ nhi bất thị thùy

Chỉ là lần này ta vì bản thân ta chứ không phải vì ai khác

.

要我用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

yào wǒ yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Yếu ngã dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Đâu phải ta dùng trái tim người khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算痛苦 就算是淚 也是屬於我的傷悲

jiùsuàn tòngkǔ jiùsuàn shì lèi yěshì shǔyú wǒ de shāng bēi

Tựu toán thống khổ tựu toán thị lệ dã thị chúc ư ngã đích thương bi

Cho dù là đau khổ, cho dù là nước mắt thì cũng là sự đau thương của riêng ta

.

我還能用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

wǒ hái néng yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Ngã hoàn năng dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Ta cũng đâu có thể dùng trái tim của ai khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算疲倦 就算是累 也只能執迷而不悔

jiùsuàn píjuàn jiùsuàn shì lèi yě zhǐ néng zhí mí ér bù huǐ

Tựu toán bì quyện tựu toán thị lụy dã chỉ năng chấp mê nhi bất hối

Cho dù mệt mỏi, cho dù rã rời thì ta cũng chỉ có thể mê muội chứ không hối hận

.

別說我應該放棄 應該睜開眼

bié shuō wǒ yīnggāi fàngqì yīnggāi zhēng kāi yǎn

Biệt thuyết ngã ưng cai phóng khí ưng cai tranh khai nhãn

Đừng khuyên ta nên chia tay hay nên tỉnh ngộ đi

.

我用我的心 去看去感覺

wǒ yòng wǒ de xīn qù kàn qù gǎnjué

Ngã dụng ngã đích tâm khứ khán khứ cảm giác

Ta dùng trái tim ta để cảm nhận những cảm xúc này

.

你並不是我 又怎能了解

nǐ bìng bùshì wǒ yòu zěn néng liǎojiě

Nhĩ tính bất thị ngã hựu chẩm năng liễu giải

Ngươi cũng không phải là ta thì làm sao có thể hiểu rõ được

.

就算是執迷 就讓我執迷不悔

jiùsuàn shì zhí mí jiù ràng wǒzhí mí bù huǐ

Tựu toán thị chấp mệ tựu nhượng ngã chấp mê bất hối

Cho dù đó là mê muội, thì cũng cứ mặc ta mê muội mà không hối hận

.

我不是你們想的如此完美

wǒ bùshì nǐmen xiǎng de rúcǐ wánměi

Ngã bất thị nhĩ môn tưởng đích như thử hoàn mỹ

Ta không phải là người hoàn mỹ như mọi người vẫn nghĩ

.

我承認有時也會辨不清真偽

wǒ chéngrèn yǒu shí yě huì biàn bù qīng zhēn wěi

Ngã thừa nhận hữu thời dã hội biện bất thanh chân ngụy

Ta thừa nhận rằng có lúc ta cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả

.

並非我不願意走出迷堆

bìngfēi wǒ bù yuànyì zǒuchū mí duī

Tính phi ngã bất nguyện ý tẩu xuất mê đôi

Cũng không phải ta không muốn thoát khỏi sự say mê này

.

只是這一次 這次是自己而不是誰

zhǐshì zhè yīcì zhècì shì zìjǐ ér bùshì shuí

Chỉ thị giá nhất thứ giá thứ thị tự kỷ nhi bất thị thùy

Chỉ là lần này ta vì bản thân ta chứ không phải vì ai khác

.

要我用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

yào wǒ yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Yếu ngã dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Đâu phải ta dùng trái tim người khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算痛苦 就算是淚 也是屬於我的傷悲

jiùsuàn tòngkǔ jiùsuàn shì lèi yěshì shǔyú wǒ de shāng bēi

Tựu toán thống khổ tựu toán thị lệ dã thị chúc ư ngã đích thương bi

Cho dù là đau khổ, cho dù là nước mắt thì cũng là sự đau thương của riêng ta

.

我還能用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

wǒ hái néng yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Ngã hoàn năng dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Ta cũng đâu có thể dùng trái tim của ai khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算疲倦 就算是累 也只能執迷而不悔

jiùsuàn píjuàn jiùsuàn shì lèi yě zhǐ néng zhí mí ér bù huǐ

Tựu toán bì quyện tựu toán thị lụy dã chỉ năng chấp mê nhi bất hối

Cho dù mệt mỏi, cho dù rã rời thì ta cũng chỉ có thể mê muội chứ không hối hận

.

要我用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

yào wǒ yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Yếu ngã dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Đâu phải ta dùng trái tim người khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算痛苦 就算是淚 也是屬於我的傷悲

jiùsuàn tòngkǔ jiùsuàn shì lèi yěshì shǔyú wǒ de shāng bēi

Tựu toán thống khổ tựu toán thị lệ dã thị chúc ư ngã đích thương bi

Cho dù là đau khổ, cho dù là nước mắt thì cũng là sự đau thương của riêng ta

.

我還能用誰的心去體會 真真切切地感受周圍

wǒ hái néng yòng shuí de xīn qù tǐhuì zhēn zhēn qièqiè de gǎnshòu zhōuwéi

Ngã hoàn năng dụng thùy đích tâm khứ thể hội chân chân thiết thiết địa cảm thụ chu vi

Ta cũng đâu có thể dùng trái tim của ai khác để hiểu, để mà chân thực cảm nhận xung quanh

.

就算疲倦 就算是累 也只能執迷而不悔

jiùsuàn píjuàn jiùsuàn shì lèi yě zhǐ néng zhí mí ér bù huǐ

Tựu toán bì quyện tựu toán thị lụy dã chỉ năng chấp mê nhi bất hối

Cho dù mệt mỏi, cho dù rã rời thì ta cũng chỉ có thể mê muội chứ không hối hận

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: