拂袖 / Phất tụ – An Hổ

敢問天涯在何方

Gǎn wèn tiānyá zài héfāng

Cảm vấn thiên nhai tại hà phương

Xin hỏi chân trời ở chốn nào

.
一個人一壺酒

yīgèrén yī hú jiǔ

Nhất cá nhân, nhất hồ tửu

Một mình ta, một bầu rượu

.
風裡浪裡飄流

fēng lǐ làng lǐ piāoliú

Phong lý lãng lý phiêu lưu

Phiêu lưu nơi sóng gió

.
水裡火裡奔走

shuǐ lǐ huǒ lǐ bēnzǒu

Thủy lý hỏa lý bôn tẩu

Bôn tẩu chốn nước lửa

.
天大地大任我游

tiāndà dìdà rèn wǒ yóu

Thiên đại địa đại nhiệm ngã du

Đất trời rộng lớn mặc ta lang bạt

.

古來世間多少愁

gǔlái shìjiān duōshǎo chóu

Cổ lai thế gian đa thiếu sầu

Từ xưa tới nay trên đời có biết bao nỗi sầu

.
說聚散, 說不夠

shuō jù sàn, shuō bu gòu

Thuyết tụ tán, thuyết bất câu

Oán trách chuyện hợp tan, oán trách chuyện không được như ý

.
一場繁華過後

yīchǎng fánhuá guòhòu

Nhất trường phồn hoa quá hậu

Sau khi sống hết một quãng đời phồn hoa

.
物是人非事後

wù shì rén fēi shìhòu

Vật thị nhân phi sự hậu

Sau khi trải qua việc vật còn người mất

.
多少感慨在心頭

duōshǎo gǎnkǎi zài xīntóu

Đa thiếu cảm khái tại tâm đầu

Trong lòng ta có bao nỗi bùi ngùi

.

縱然是是非非不問

zòngrán shìshì fēifēi bùwèn

Túng nhiên thị thị phi phi bất vấn

Vì thế nên ta không hỏi chuyện đúng sai

.

恩恩怨怨不論

ēn ēn yuàn yuàn bu lùn

Ân ân oán oán bất luận

Không quan tâm ân oán

.

英雄也會淚滿襟

yīngxióng yě huì lèi mǎn jīn

Anh hùng dã hội lệ mãn khâm

Anh hùng cũng có lúc nước mắt ướt đầm vạt áo

.
於事凡塵世事揮不去

yú shì fánchén shìshì huī bù qù

Ư sự phàm trần thế sự huy bất khứ

Những thứ chuyện phàm trần đuổi cũng không đi

.

想要高飛卻越陷越深

xiǎng yào gāofēi què yuè xiàn yuè shēn

Tưởng yếu cao phi khước việt hãm việt thâm

Ta muốn bay cao nhưng sao càng lúc càng bị hãm sâu

.
就算今天明天是夢

jiùsuàn jīntiān míngtiān shì mèng

Tựu toán kim thiên minh thiên thị mộng

Cho dù hôm nay ngày mai đều chỉ là giấc mộng

.
今生來生是緣

jīnshēng lái shēng shì yuán

Kim sinh lai sinh thị duyên

Đời này kiếp sau đều là tùy duyên

.

到底誰人能安心

dàodǐ shéi rén néng ānxīn

Đáo để thùy nhân năng an tâm

Thì đến cuối cùng cũng có ai có thể yên lòng được

.

真正拂袖的能有幾人

zhēnzhèng fú chōu de néng yǒu jǐ rén

Chân chính phất tụ đích năng hữu kỷ nhân

Có thể thật sự giũ áo dứt bỏ thì có được mấy người

.
留下的真究竟有幾分

liú xià de zhēn jiùjìng yǒu jǐ fēn

Lưu hạ đích chân cứu cánh hữu kỷ phân

Đến tận cuối cùng cũng vẫn giữ lại mấy phần

.

敢問天涯在何方

Gǎn wèn tiānyá zài héfāng

Cảm vấn thiên nhai tại hà phương

Xin hỏi chân trời ở chốn nào

.
一個人一壺酒

yīgèrén yī hú jiǔ

Nhất cá nhân, nhất hồ tửu

Một mình ta, một bầu rượu

.
風裡浪裡飄流

fēng lǐ làng lǐ piāoliú

Phong lý lãng lý phiêu lưu

Phiêu lưu nơi sóng gió

.
水裡火裡奔走

shuǐ lǐ huǒ lǐ bēnzǒu

Thủy lý hỏa lý bôn tẩu

Bôn tẩu chốn nước lửa

.
天大地大任我游

tiāndà dìdà rèn wǒ yóu

Thiên đại địa đại nhiệm ngã du

Đất trời rộng lớn mặc ta lang bạt

.

古來世間多少愁

gǔlái shìjiān duōshǎo chóu

Cổ lai thế gian đa thiếu sầu

Từ xưa tới nay trên đời có biết bao nỗi sầu

.
說聚散, 說不夠

shuō jù sàn, shuō bu gòu

Thuyết tụ tán, thuyết bất câu

Oán trách chuyện hợp tan, oán trách chuyện không được như ý

.
一場繁華過後

yīchǎng fánhuá guòhòu

Nhất trường phồn hoa quá hậu

Sau khi sống hết một quãng đời phồn hoa

.
物是人非事後

wù shì rén fēi shìhòu

Vật thị nhân phi sự hậu

Sau khi trải qua việc vật còn người mất

.
多少感慨在心頭

duōshǎo gǎnkǎi zài xīntóu

Đa thiếu cảm khái tại tâm đầu

Trong lòng ta có bao nỗi bùi ngùi

.

縱然是是非非不問

zòngrán shìshì fēifēi bùwèn

Túng nhiên thị thị phi phi bất vấn

Vì thế nên ta không hỏi chuyện đúng sai

.

恩恩怨怨不論

ēn ēn yuàn yuàn bu lùn

Ân ân oán oán bất luận

Không quan tâm ân oán

.

英雄也會淚滿襟

yīngxióng yě huì lèi mǎn jīn

Anh hùng dã hội lệ mãn khâm

Anh hùng cũng có lúc nước mắt ướt đầm vạt áo

.
於事凡塵世事揮不去

yú shì fánchén shìshì huī bù qù

Ư sự phàm trần thế sự huy bất khứ

Những thứ chuyện phàm trần đuổi cũng không đi

.

想要高飛卻越陷越深

xiǎng yào gāofēi què yuè xiàn yuè shēn

Tưởng yếu cao phi khước việt hãm việt thâm

Ta muốn bay cao nhưng sao càng lúc càng bị hãm sâu

.
就算今天明天是夢

jiùsuàn jīntiān míngtiān shì mèng

Tựu toán kim thiên minh thiên thị mộng

Cho dù hôm nay ngày mai đều chỉ là giấc mộng

.
今生來生是緣

jīnshēng lái shēng shì yuán

Kim sinh lai sinh thị duyên

Đời này kiếp sau đều là tùy duyên

.

到底誰人能安心

dàodǐ shéi rén néng ānxīn

Đáo để thùy nhân năng an tâm

Thì đến cuối cùng cũng có ai có thể yên lòng được

.

真正拂袖的能有幾人

zhēnzhèng fú chōu de néng yǒu jǐ rén

Chân chính phất tụ đích năng hữu kỷ nhân

Có thể thật sự giũ áo dứt bỏ thì có được mấy người

.

留下的真究竟有幾分

liú xià de zhēn jiùjìng yǒu jǐ fēn

Lưu hạ đích chân cứu cánh hữu kỷ phân

Đến tận cuối cùng cũng vẫn giữ lại mấy phần

.

縱然是是非非不問

zòngrán shìshì fēifēi bùwèn

Túng nhiên thị thị phi phi bất vấn

Vì thế nên ta không hỏi chuyện đúng sai

.

恩恩怨怨不論

ēn ēn yuàn yuàn bu lùn

Ân ân oán oán bất luận

Không quan tâm ân oán

.

英雄也會淚滿襟

yīngxióng yě huì lèi mǎn jīn

Anh hùng dã hội lệ mãn khâm

Anh hùng cũng có lúc nước mắt ướt đầm vạt áo

.

於事凡塵世事揮不去

yú shì fánchén shìshì huī bù qù

Ư sự phàm trần thế sự huy bất khứ

Những thứ chuyện phàm trần đuổi cũng không đi

.

想要高飛卻越陷越深

xiǎng yào gāofēi què yuè xiàn yuè shēn

Tưởng yếu cao phi khước việt hãm việt thâm

Ta muốn bay cao nhưng sao càng lúc càng bị hãm sâu

.

就算今天明天是夢

jiùsuàn jīntiān míngtiān shì mèng

Tựu toán kim thiên minh thiên thị mộng

Cho dù hôm nay ngày mai đều chỉ là giấc mộng

.
今生來生是緣

jīnshēng lái shēng shì yuán

Kim sinh lai sinh thị duyên

Đời này kiếp sau đều là tùy duyên

.

到底誰人能安心

dàodǐ shéi rén néng ānxīn

Đáo để thùy nhân năng an tâm

Thì đến cuối cùng cũng có ai có thể yên lòng được

.

真正拂袖的能有幾人

zhēnzhèng fú chōu de néng yǒu jǐ rén

Chân chính phất tụ đích năng hữu kỷ nhân

Có thể thật sự giũ áo dứt bỏ thì có được mấy người

.
留下的真究竟有幾分

liú xià de zhēn jiùjìng yǒu jǐ fēn

Lưu hạ đích chân cứu cánh hữu kỷ phân

Đến tận cuối cùng cũng vẫn giữ lại mấy phần

.

真正拂袖的能有幾人

zhēnzhèng fú chōu de néng yǒu jǐ rén

Chân chính phất tụ đích năng hữu kỷ nhân

Có thể thật sự giũ áo dứt bỏ thì có được mấy người

.
留下的真究竟有幾分

liú xià de zhēn jiùjìng yǒu jǐ fēn

Lưu hạ đích chân cứu cánh hữu kỷ phân

Đến tận cuối cùng cũng vẫn giữ lại mấy phần

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: