等一分钟 / Đợi thêm một phút / Đẳng nhất phân chung – Từ Dự Đằng

如果时间 忘记了转 忘了带走什么

rúguǒ shíjiān wàngjìle zhuǎn wàngle dài zǒu shénme

Như quả thời gian vong ký liễu chuyển vong liễu đái tẩu thập ma

Nếu như thời gian quên chuyển động, quên mất mình phải làm gì

.

你会不会 至今停在说爱我的那天

nǐ huì bù huì zhìjīn tíng zài shuō ài wǒ dì nèitiān

Nhĩ hội bất hội chí kim đình tại thuyết ái ngã đích na thiên

Liệu em có mong dừng lại vào ngày em nói yêu ta

.
然后在世界的一个角 有了一个我们的家

ránhòu zài shìjiè de yīgè jiǎo yǒule yīgè wǒmen de jiā

Nhiên hậu tại thế giới đích nhất cá giác hữu liễu nhất cá ngã môn đích gia

Sau đó tại một góc trên thế gian này, sẽ có một mái nhà của riêng chúng ta

.
你说我的胸膛会让你 感到暖

nǐ shuō wǒ de xiōngtáng huì ràng nǐ gǎndào nuǎn

Nhĩ thuyết ngã đích hung thang hội nhượng nhĩ cảm đáo noãn

Rồi em nói rằng lồng ngực ta có thể khiến em cảm thấy ấm áp

.

如果生命 没有遗憾 没有波澜

rúguǒ shēngmìng méiyǒu yíhàn méiyǒu bōlán

Như quả sinh mệnh một hữu do hám một hữu ba lan

Nếu như cuộc đời không có ân hận, không có sóng gió

.
你会不会 永远没有说再见的一天

nǐ huì bù huì yǒngyuǎn méiyǒu shuō zàijiàn de yītiān

Nhĩ hội bất hội vĩnh viễn một hữu thuyết tái kiến đích nhất thiên

Liệu em có vĩnh viễn không có ngày nói lời chia tay

.
可能年少的心太柔软 经不起风经不起浪

kěnéng niánshào de xīntài róuruǎn jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng

Khả năng niên thiếu đích tâm thái nhu nhuyễn kinh bất khởi phong kinh bất khởi lãng

Có thể là vì trái tim tuổi trẻ quá yếu mềm, không vượt qua được sóng gió

.
若今天的我能回到昨天 我会向自己妥协

ruò jīntiān de wǒ néng huí dào zuótiān wǒ huì xiàng zìjǐ tuǒxié

Nhược kim thiên đích ngã năng hồi đáo tác thiên ngã hội hướng tự kỷ thỏa hiệp

Nếu lúc này ta có thể quay trở về ngày hôm qua, ta sẽ tự thỏa hiệp với chính mình

.

我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.

看到你闪躲的眼

kàn dào nǐ shǎnduǒ de yǎn

Khán đáo nhĩ thiểm đóa đích nhãn

Để thấy được ánh mắt trốn tránh của em

.
我不会让伤心的泪挂满你的脸

wǒ bù huì ràng shāngxīn de lèi guà mǎn nǐ de liǎn

Ngã bất hội nhượng thương tâm đích lệ quải mãn nhĩ đích kiểm

Ta sẽ không để nước mắt đau thương vương đầy trên má em

.
我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.
能够感觉你也心痛

nénggòu gǎnjué nǐ yě xīntòng

Năng câu cảm giác nhĩ dã tâm thống

Đủ để có thể cảm nhận được em cũng đang đau khổ

.
那一年我不会让离别成永远

nà yī nián wǒ bù huì ràng líbié chéng yǒngyuǎn

Na nhất niên ngã bất hội nhượng ly biệt thành vĩnh viễn

Ta sẽ không để lần ly biệt năm ấy trở thành vĩnh viễn

.

如果生命 没有遗憾 没有波澜

rúguǒ shēngmìng méiyǒu yíhàn méiyǒu bōlán

Như quả sinh mệnh một hữu do hám một hữu ba lan

Nếu như cuộc đời không có ân hận, không có sóng gió

.
你会不会 永远没有说再见的一天

nǐ huì bù huì yǒngyuǎn méiyǒu shuō zàijiàn de yītiān

Nhĩ hội bất hội vĩnh viễn một hữu thuyết tái kiến đích nhất thiên

Liệu em có vĩnh viễn không có ngày nói lời chia tay

.
可能年少的心太柔软 经不起风经不起浪

kěnéng niánshào de xīntài róuruǎn jīng bù qǐ fēng jīng bù qǐ làng

Khả năng niên thiếu đích tâm thái nhu nhuyễn kinh bất khởi phong kinh bất khởi lãng

Có thể là vì trái tim tuổi trẻ quá yếu mềm, không vượt qua được sóng gió

.
若今天的我能回到昨天 我会向自己妥协

ruò jīntiān de wǒ néng huí dào zuótiān wǒ huì xiàng zìjǐ tuǒxié

Nhược kim thiên đích ngã năng hồi đáo tác thiên ngã hội hướng tự kỷ thỏa hiệp

Nếu lúc này ta có thể quay trở về ngày hôm qua, ta sẽ tự thỏa hiệp với chính mình

.

我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.

看到你闪躲的眼

kàn dào nǐ shǎnduǒ de yǎn

Khán đáo nhĩ thiểm đóa đích nhãn

Để thấy được ánh mắt trốn tránh của em

.
我不会让伤心的泪挂满你的脸

wǒ bù huì ràng shāngxīn de lèi guà mǎn nǐ de liǎn

Ngã bất hội nhượng thương tâm đích lệ quải mãn nhĩ đích kiểm

Ta sẽ không để nước mắt đau thương vương đầy trên má em

.
我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.
能够感觉你也心痛

nénggòu gǎnjué nǐ yě xīntòng

Năng câu cảm giác nhĩ dã tâm thống

Đủ để có thể cảm nhận được em cũng đang đau khổ

.
那一年我不会让离别成永远

nà yī nián wǒ bù huì ràng líbié chéng yǒngyuǎn

Na nhất niên ngã bất hội nhượng ly biệt thành vĩnh viễn

Ta sẽ không để lần ly biệt năm ấy trở thành vĩnh viễn

.

我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.

看到你不舍的眼

kàn dào nǐ bù shě de yǎn

Khán đáo nhĩ bất xả đích nhãn

Để thấy được ánh mắt không đành lòng của em

.
我会用一个拥抱换取你的转身

wǒ huì yòng yīgè yǒngbào huànqǔ nǐ de zhuǎnshēn

Ngã hội dụng nhất cá ủng bão hoán thủ nhĩ đích chuyển thân

Ta sẽ dùng vòng tay này khiến em quay lại

.
我在等一分钟 或许下一分钟

wǒ zài děng yī fēnzhōng huòxǔ xià yī fēnzhōng

Ngã tại đẳng nhất phân chung hoặc hứa hạ nhất phân chung

Ta sẽ đợi thêm một phút và có thể cả một phút sau đó nữa

.

如果你真的也心痛

rúguǒ nǐ zhēn de yě xīntòng

Như quả nhĩ chân đích dã tâm thống

Nếu như em thật sự đang đau khổ

.

我会告诉你我的胸膛依旧暖

wǒ huì gàosù nǐ wǒ de xiōngtáng yījiù nuǎn

Ngã hội cáo tố nhĩ ngã đích hung thang y cựu noãn

Ta sẽ nói với em rằng lồng ngực ta vẫn ấm áp như ngày nào

.

那一年我不会让离别成永远

nà yī nián wǒ bù huì ràng líbié chéng yǒngyuǎn

Na nhất niên ngã bất hội nhượng ly biệt thành vĩnh viễn

Ta sẽ không để lần ly biệt năm ấy trở thành vĩnh viễn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: